TRAC NHHIEM CHUONG ANCOL-PHENOL

Go down

TRAC NHHIEM CHUONG ANCOL-PHENOL

Bài gửi by langtuvutru_phatdat171 on 20/3/2009, 2:02 pm

TRAC NGHIEM CHUONG ANCOL-PHENOL
1. Đun nóng hỗn hợp gồm một ancol bậc I và một ancol bậc III đều thuộc loại ancol no đơn chức với H2SO4 ở 1400C thì thu được 5,4 gam H2O và 26,4 gam hỗn hợp 3 ete, biết pư xảy ra hoàn toàn và 3 eta có số mol bằng nhau. CTCT của 3 ancol là: A. CH3OH và (CH3)3COH B. C2H5OH và (CH3)3COH
C. CH3OH và C4H9OH D. CH3-CH2C(CH3)2OH và CH3OH
2. Cho sơ đồ biến hoá: But-1-en A B (C). Tên của (C) là :
A. Propen B. But-2-en C. Đibutyl ete D. iso butilen
3. Một ancol no có CTTN là (C2H5O)n. CTPT của ancol đó là:
A. C2H5O B. C4H10O C. C4H10O2 D. C6H15O3
4. Một ancol đơn chức có chứa 50% oxi về khối lượng. CT của ancol đó là:
A. CH3OH B. C3H7OH C. CH2=CH-CH2OH D. C6H5CH2OH
5. Đốt cháy một ancol đơn chức X thu được CO2 và hơi nước theo tỉ lệ thể tích VCO2: VH2O = 4:5. CTPT của X là: A. C2H6O B. C3H6O C. C4H10O D. C5H12O
6. Khi đốt cháy một ancol đa chức thu được nước và CO2 theo tỉ lệ khối lượng là mH2O: mCO2 = 27:44. CTPT của ancol là: A. C2H6O2 B. C4H¬8O2 C. C3H8O2 D. C5H10O2
7. KHi đun nóng hỗn hợp 2 trong số 4 ancol có CTPT CH4O, C2H6O, C3H8O với xúc tác nhiệt độ thích hợp chỉ thu được một olefin duy nhất thì 2 ancol đó là:
A. CH4O và C2H6O B. CH4O và C3H8O C. C2H6O và C3H8O D. A,B đúng.
8. Đun nóng ancol đơn chức X với H2SO4 đặc ở nhiệt độ thích hợp thu đựoc chất hữu cơ Y có tỉ khối so với X bằng 1,4375. CTcủa X là:
A. CH3OH B. C2H5OH C. C3H7OH D. C4H9OH
9. Chất X có CTPT là C4H8O. X làm mất màu dd brôm, tác dụng với Na. Oxi hoá X bằng CuO cho sản phẩm không có khả năng tham gia phản ứng tráng gương. X là:
A. 3-metyl but-2-en-1-ol B. 3-metylbutan-2-ol C. 2-metylpropenol D. but-3-en-2-ol
10. Cho Na tác dụng vừa đủ với 1,24 gam hỗn hợp 3 ancol đơn chức thu được 0,336 lít khí H2(đkc). Khối lượng muối natriancolat thu được là:
A. 1,9 gam B. 2,4 gam C. 2,85 gam D. Không tính được
11. Đun nóng ancol A với hỗn hợp NaBr và H2SO4 đặc thu được chất hữu cơ B chứa Brôm. Biết 12,3 gam B chiếm thể tích bằng thể tích của 2,8 gam nitơ trong cùng điều kiện t0,P. Công thức của A là:
A. CH3OH B. C2H5OH C. C3H7OH D. C4H9OH
12. Đun nóng V ml rợu etylic 950 với H2SO4 đặc ở 1800C thu được 3,36 lít khí etilen(đkc).Biết hiệu suất phản ứng đạt 60% và khối lượng riêng của rượu etylic là 0,8 g/ml. Trị số của V(ml) là:
A. 10,18 B. 15,13 C. 8,19 D. 12
13. Qui trình nào sau đây là không hợp lí với chất tạo thành là sản phẩm chủ yếu:
A. Propan-1-ol  propen propan-2-ol B. but-1-en  2-clobutan butan-2-ol
C. benzen brombenzen p-brom nitrobenzen D. benzene  nitrobenzeno-brom nitrobenzen
14. Chọn phản ứng sai:
A. Phênol + ddBr2 axit picric (TNP) + HBr B. Propan – 2 –ol + CuO axeton + Cu + H2O
C. Rượu benzylic + + CuO anđehit benzoic + Cu + H2O
D. Etylenglicol + Cu(OH)2  dd màu xanh thẫm + H2O
15. Coù bao nhieâu chaát öùng vôùi CTPT laø C7H8O vöøa taùc duïng vôùi Na, vöøa taùc duïng vôùi NaOH?
A. 1 B.2 C. 3 D. 4
16. Coù 3 chaát loûng rieâng bieät: röôïu etylic, axit axetic, phenol. Duøng hoùa chaát naøo ñeå phaân bieät 3 chaát loûng ñoù? A. Na B. dd NaOH C. dd brom, dd NaOH D. dd brom, dd Na2CO3
17. Coù 4 chaát loûng trong 4 loï maát nhaõn: benzen, phenol, röôïu etylic, axit axetic. Ñeå phaân bieät chuùng ta duøng hoaù chaát (ñuû) naøo sau?
A. Quøy tím, nöùôc brom, K2CO3 B. K2CO3, dd brom, Na
C. Quøy tím, nöôùc brom, Na D. Caû B,C ñeàu ñuùng.
18. Cho chuyển hoá sau: Benzen A B C
Chất C là: A. C6H5ONa B. C6H5OH C. C6H5COOH D. C6H5COONa
19. Để chứng minh ảnh hưởng của nhóm –OH lên vòng benzen trong phênol người ta thực hiện pư:
A. Phênol tác dụng với Na giải phóng H2 B. Phênol tác dụng với NaOH tạo muối
C. Phênol tác dụng với dd Br2 tạo kết tủa trắng C. phản ứng trùng ngưng của phênol với HCHO
20. Cho một dd chứa 6,1 gam chất A là đồng đẳng của phênol đơn chức tác dụng với nước brôm dư thu được 17,95 gam hợp chất chứa 3 ngtử brôm trong phân tử. CT của A là:
A. C2H5C6H4OH B. CH3C6H4OH C. C6H5C2H4OH D. cả A và C
21. Cho các chất sau: C2H5OH, dd Br2, HNO3/H2SO4, NaOH. Những chất tác dụng được với phênol là:
A. dd Br2, HNO3/H2SO4, NaOH B. C2H5OH, dd Br2, HNO3/H2SO4
C. C2H5OH, dd Br2, NaOH D. Tất cả các chất trên
22. Benzen không làm mất màu dd Br2 nhưng phenol làm mất màu dd Br2 nhanh chóng vì:
A. Phenol có tính axit yếu
B. Tính axit của phenol yếu hơn axit cacbonic.
C. Phenol là một dd phân cực hơn benzen.
D. Do ảnh hưởng của nhóm OH, các vị trí octho và para trong phenol giàu điện tích âm, tạo điều kiện cho cho tác nhân Br+ tấn công.
23. Chất A có CTPT: p – HO- C6H4-CH2OH. A tác dụng được với những chất nào trong số các chất sau: A. Na, NaOH, HCl, Br2 B.Na, Br2, CH3COOH
C. HCl, Br2, CH3COOH D. Na, NaOH, HCl, Br2, CH3COOH
24. Tính chất khác nhau giữa rượu no và phênol:
A. Rượu có ngtử H linh động còn phênol thì không
B. Phenol tạo kết tủa trắng với dd Br2 còn rượu no thì không
C. Ngtử H của phênol linh động hơn rượu nên phenol tác dụng với NaOH còn rượu thì không D. cả B, C đúng
25. Cho caùc chaát sau :C6H5OH, C2H5OH, CH3COOH, C6H5ONa, C2H5ONa. Soá caëp caùc chaát taùc duïng vôùi nhau laø: A. 1 B. 2 C. 3 D.4
26. Ñeå röûa saïch chai loï döïng phenol, neân duøng caùch naøo sau ñaây?
A. Röûa baèng xaø phoøng. C. Röûa baèng dung dòch NaOH sau ñoù röûa laïi baèng nöôùc.
B. Röûa baèng nöôùc. D. Röûa baèng dung dòch HCl sau ñoù röûa laïi baèng nöôùc.
27. Cho hợp chất hữu cơ X (phân tử chỉ chứa C , H , O và một loại nhóm chức) . Biết khi cho 5,8 gam X tác dụng với dung dịch AgNO3 dư trong NH3 tạo ra 43,2 gam Ag . Mặt khác 0,1mol X sau khi được hidro hóa hoàn toàn phản ứng vừa đủ với 4,6 gam Na . Công thức cấu tạo của X là
A . HCOOH B . CH3CHO C . O=CH-CH=O D . CH2=CH-CHO
28. Một hợp chất hữu cơ Y chứa các nguyên tố C , H , O chỉ chứa một loại nhóm chức . khi cho 0,01 mol Y tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư thu được 4,32 gam Ag . Y có cấu tạo mạch thẳng và chứa 37,21% oxi về khối lượng . Công thức cấu tạo đúng của Y là
A . HCHO B . CH3CHO C . O=CH-CH=O D . O=CH-(CH2)2CH=O
29. Có thể dùng nước Brom để phân biệt
A . Andehit no và xeton no B . Andehit no và rượu không no
C . Phenol và anilin D . A hoặc C
30. Người ta thực hiện phản ứng trùng hợp axetandehit ( andehit axetic) trong môi trường axit ở nhiệt độ thấp (t0 < 00C) thu được chất đốt rắn gọi là “ cồn khô” có tên là metandehit . Công thức của metandehit là :A . CH3-CH(OH)-CH2-CHO B . [-CH(CH3)-O-]3
C.[-CH(CH3)-O-]4 D . [-CH2-O-]n n = 10 đến 100
avatar
langtuvutru_phatdat171
MOD
MOD

Tổng số bài gửi : 68
Điểm tích cực : 43
Điểm danh vọng : 6
Registration date : 29/12/2008
Age : 26
Đến từ : long cang

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: TRAC NHHIEM CHUONG ANCOL-PHENOL

Bài gửi by vietanh313 on 20/3/2009, 7:45 pm

Đạt ơi ! Sau này viết bài phải bỏ dấu nha, gây khó khăn cho người đọc lắm, tui sẽ thêm phần này vào nội quy diễn đàn.

_________________

Chúc Khách viếng thăm một ngày vui vẻ nhé Very Happy
avatar
vietanh313
Admin
Admin

Tổng số bài gửi : 443
Điểm tích cực : 252
Điểm danh vọng : 3
Registration date : 21/12/2008
Age : 25
Đến từ : Lớp 12 trường THCS & THPT Phan Châu Trinh

Xem lý lịch thành viên http://longcang.top-forum.net

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết